Privacy statement

Wie zijn we?
Aarts Risicoadvies B.V. is eind 2014 opgericht en adviseert bedrijven, instellingen en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringen. Wij zijn volledig adviesvrij en geen enkele financiële instelling heeft aandelen of stemrecht in Aarts Risicoadvies B.V. Wij hebben ervoor gekozen om onze administratie uit te besteden aan Acura Assuradeuren te Sint-Oedenrode waardoor wij meer tijd kunnen besteden aan het advies en risicobeheer bij onze klanten. Aarts Risicoadvies B.V. is Erkend Register Makelaar in Assurantiën (RMiA).

Wij hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor de volgende financiële diensten:

 • Particuliere schadeverzekeringen
 • Bedrijfsmatige schadeverzekeringen
 • Particuliere zorg- en inkomensverzekeringen
 • Bedrijfsmatige zorg- en inkomensverzekeringen
 • Vermogensverzekeringen

Waarom dit statement?
We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;  – gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • BSN nummer (indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie.

2. Doelen van de verwerking van de gegevens
2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 •  het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 •  het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
 •  het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 •  het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 •  het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar
5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek.

5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens
6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6.2 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Aarts Risicoadvies  van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

6.3 Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

7. Verstrekken of ontvangen van gegevens aan of van derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.   

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener en onze serviceprovider Acura Assuradeuren;
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten (zogenaamde verwerkersovereenkomsten).

7.4 Voorzover op onze website social media buttons zijn opgenomen (hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens) bent u zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

7.5 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

7.6 Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of bij een schademelding, kunnen wij -via Acura Assuradeuren- uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatiesysteem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS). Ook kunnen wij openbare bronnen raadplegen waarbij wij persoonsgegevens krijgen en verwerken (denk hierbij bv. aan kvk-register). Deze gegevens gebruiken wij:

 • om een contract met u of uw organisatie te sluiten en onderhouden;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voorkomen of bestrijden van fraude en informeren over producten en diensten;
 • voor relatie beheer;
 • voor het uitvoeren van marketing doeleinden in uw belang.

8. Wijzigingen van het Privacy Statement
8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst  wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht
9.1  Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via info@aartsrisicoadvies.nl

9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.