Diensten

Inleiding
Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze dienstenwijzer opgesteld.

Wie is Aarts Risicoadvies?
Aarts Risicoadvies B.V. is eind 2014 opgericht en adviseert bedrijven, instellingen en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringen.
Wij zijn volledig adviesvrij en geen enkele financiële instelling heeft aandelen of stemrecht in Aarts Risicoadvies B.V. Wij hebben ervoor gekozen om onze administratie uit te besteden aan Acura Assuradeuren te Sint-Oedenrode waardoor wij meer tijd kunnen besteden aan het advies en risicobeheer bij onze klanten. Aarts Risicoadvies B.V. is Erkend Register Makelaar in Assurantiën (RMiA).

Wij hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor de volgende financiële diensten:

• Particuliere schadeverzekeringen
• Bedrijfsmatige schadeverzekeringen
• Particuliere zorg- en inkomensverzekeringen
• Bedrijfsmatige zorg- en inkomensverzekeringen
• Vermogensverzekeringen

Onze adresgegevens zijn:
Bezoek- en postadres : Gerwenseweg 76, 5708 EL Helmond
Telefoon : 0492 – 74 51 52
Mobiel : 06 – 11 01 52 43
Email : info@aartsrisicoadvies.nl
Website : www.aartsrisicoadvies.nl

Wat doen wij voor onze klanten?
• Wij adviseren u over de meest voorkomende risico’s, zo specifiek mogelijk afgestemd op uw bedrijf of instelling. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
• Desgewenst inventariseren wij uw huidige verzekeringspakket en toetsen dit aan de markt.
• Wij stemmen uw verzekeringspakket af op uw huidige activiteiten en brengen samen met u de risico’s rond eventuele toekomstige activiteiten in kaart.
• Wij brengen de te verzekeren risico’s voor u onder bij verzekeraars.
• Wij helpen u bij het dagelijkse beheer en het administreren van uw verzekeringsportefeuille.
• Wij geven praktische tips en adviezen rond preventie.
• In geval van schade behartigen wij uiteraard uw belangen.

Wat verwachten wij van u?
• Dat u ons juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden. Dat willen we natuurlijk graag voorkomen.
• Dat u wijzigingen met betrekking tot relevante persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of aan de verzekeraar doorgeeft.
• Dat u de ontvangen stukken controleert en ons van eventuele onjuistheden op de hoogte brengt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Uit hoofde van ons werk beschikken wij uiteraard over gegevens van onze klanten. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met deze informatie om en handelen overeenkomstig Algemeen Verordening Gegevensbescherming.

Wij zien het als onze verplichting om op een integere en veilige manier met de persoonsgegevens van onze klanten om te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Privacy Statement.

Onze bereikbaarheid
Wij zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur geopend. Uiteraard zijn wij bij noodgevallen ’s avonds en in het weekend mobiel te bereiken op nummer 0611015243.

Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten (verzekeringen) van verzekeraars of financiële instellingen waar wij een relatie mee onderhouden kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen zaken doen.
Een lijst met namen van verzekeraars of financiële instellingen met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.
Wij adviseren niet altijd, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw situatie.

De premiebetaling
Aarts Risicoadvies heeft de facturatie van premiebetalingen uitbesteed aan Acura Assuradeuren te Sint-Oedenrode.
Onze algemene regels rondom premiebetaling zijn :
• Premiebetaling dan wel premie-afschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
• Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of per maand te betalen. Als er kosten gemoeid zijn met de periodieke premiebetaling dan wordt u daarover vooraf ingelicht.
• U betaalt door middel van een factuur per bank of giro, of door automatische afschrijving van bank of giro nadat u ons gemachtigd heeft.
• Het is belangrijk dat u tijdig betaalt. Indien de premie niet op tijd is voldaan, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

Hoe worden wij beloond?
Wij spreken vooraf met u af hoe wij beloond worden, waarbij de mogelijkheden zijn:

Beloning op basis van provisie:
In dat geval ontvangen wij van verzekeraars en financiële instelling(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.

Beloning op basis van (uren)declaratie:
Indien wij onze dienstverlening op declaratiebasis verrichten, voeren wij onze diensten uit op basis van uurtarieven die wij vooraf met u overleggen. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties en vragen wij uw toestemming alvorens het meerwerk wordt uitgevoerd. Bij sommige opdrachten vragen wij een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. Het uurtarief zal worden verhoogd met assurantiebelasting of BTW.

Beloning op basis van een abonnement:
Indien wij onze dienstverlening op basis van een abonnementstarief verrichten, voeren wij onze diensten uit op basis van een vooraf met u overeengekomen abonnementstarief. Wij spreken vooraf met u af of u dit abonnement per maand, per kwartaal of per jaar aan ons betaalt. Dit tarief zal worden verhoogd met assurantiebelasting of BTW.

Beloning op feebasis:
Indien wij onze dienstverlening op basis van een fee verrichten, voeren wij onze diensten uit op basis van een vooraf met u overeengekomen vaste vergoeding. De afgesproken fee zal worden verhoogd met assurantiebelasting of BTW.

Onze kwaliteit
• Aarts Risicoadvies B.V. en haar medewerkers doen hun uiterste best klanten naar beste kunnen te bedienen.
• Wij zullen op een duidelijke en begrijpelijke wijze met u communiceren.
• Onze werkzaamheden worden op een integere wijze uitgevoerd, waarbij het belang van de klant centraal staat.
• Wij zullen geen medewerking verlenen aan het verstrekken van onjuiste informatie aan onze zakenpartners.
• Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12042965. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen bij financiële diensten.
• De heer G.J.M. Aarts is beëdigd als Register Makelaar in Assurantiën (RMiA) en is als zodanig ingeschreven in het personenregister onder nummer P0341.
• Het bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 62197363.
• Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.015952.
• Wij hebben ons verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

Beëindiging relatie
U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende verzekeraar verzoeken lopende verzekeringen over te dragen aan een adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand kunnen blijven.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft over de afhandeling van een zaak, over onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Voor klachten kunt u contact opnemen met de heer G.J.M. Aarts RMiA.
Uw klacht wordt zorgvuldig behandeld en mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257,
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-3552248
Website www.kifid.nl
Uiteraard kunt u zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.